Tänään on maanantai 24. heinäkuuta 2017

Untitled Document Isännöintisopimukseen kuuluvat tehtävät:

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

1.1 Kokoukset

  Hallituksen kokoukset

 • Kokousasioiden valmistelu
 • Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin
 • Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta
 • Hallituksen kokouksiin osallistuminen
 • Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen

  Yhtiökokoukset

 • Kokousasioiden valmistelu
 • Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti
 • Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta
 • Yhtiökokouksiin osallistuminen
 • Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen

  Asukaskokoukset

 • Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin.
 • Asukasdemokratialain mukaisiin kokouksiin osallistuminen.

  Muut kokoukset

 • Muihin kokouksiin, neuvotteluihin yms.osallistuminen, valmistelu ja järjestäminen.

1.2 Kiinteistön sopimusasiat

 • Vuokra-, vakuutus-, sähkö- ja liittymäsopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu ja laadinta. Kiinteistöhuoltosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2
 • Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:
  • Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi koko kiinteistöstä sekä takuutarkastuksesta huolehtiminen
  • Vakuuksien seuranta
  • 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi
 • Muut korjausrakentamistehtävät on esitetty kohdassa 3.4
 • Sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen
 • Sopimusriitojen hoitaminen.

1.3 Johtaminen ja valvonta

 • Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa
 • Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen, sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaan ottotilanteissa.
 • Häädön ja hallintaan oton jatkotoimenpiteet.
 • Palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät.
 • Turvallisuussuunnitelman laatiminen.
 • Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät.
 • Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät
 • Kiinteistöstrategian laatiminen.

1.4 Kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat

 • Rekrytointi
 • Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen
 • Työterveyshuollon järjestäminen
 • Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen
 • Työsuojelumääräysten soveltaminen
 • Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen
 • Tarvittavan koulutuksen järjestäminen
 • Sijaisuuksien hoitaminen
 • Työsuhteen päättäminen
 • Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen
 • Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet

1.5 Ilmoitusvelvollisuudet

 • Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4.
 • Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö
 • Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokousten päätösten mukaisesti
 • Vakuutusyhtiöille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen
 • Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko


1.6 Muut hallinnolliset tehtävät

 • Asiakaspalvelu
 • Asiakirjojen ja arvopapereiden arkistointi ja säilyttäminen
 • Osakeluettelon ylläpito
 • Todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluetteloon merkitsemisestä
 • Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät.
 • Isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen.
 • Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen.
 • Vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen.
 • Vuokrattavien tilojen esittely.
 • Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen
 • Panttikirjojen hakeminen.
 • Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen.
 • Rasitesopimusten laatiminen.
 • Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille
 • Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotuksen seuraaminen
 • Yhtiöjärjestysmuutoksen tekeminen.
 • Vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen


2. KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

2.1 Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu

 • Pääpiirteisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta (PTS)
 • Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia varoseuraamuksia
 • Mahdollisten arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksen arviointi.

2.2 Talousarvio ja seuranta

 • Talousarvion laadinta perusteluineen hallitukselle
 • Talousarvion toteutumisen seuranta
 • Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito

2.3 Rahaliikenne

 • Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan
 • Lainojen hoito
 • Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten
 • Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä
 • Vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen
 • Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus.
 • Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys.
 • Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys.
 • Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.
 • Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille.
 • Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina.
 • Arava- ja hitas-lunastushintalaskelmien laadinta.
 • Perintätoimista huolehtiminen.
 • Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus.
 • Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus.

2.4 Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Kirjanpidon hoito
 • Tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta
 • Välitilinpäätöksen laadinta isännöitsijäsopimuksen päättyessä kesken tilikautta
 • Tilintarkastuksen järjestäminen
 • Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi-ilmoitukset ym.)
 • Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito.
 • Verotuksen tarkastaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.)
 • Perusteellisten kirjanpito- ym. erillisselvitysten laadinta.
 • Useampien välitilinpäätösten laadinta.


3. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

3.1 Ylläpitotaso ja huoltokirja

 • Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen
 • Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen
 • Huoltokirjan laatiminen. (kuuluu osittain sopimukseen)
 • Huoltokirjan päivittäminen.

3.2 Kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen

 • Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen
 • Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen.
 • Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ym..
 • Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen.
 • Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen.
 • Erikoislaitehuoltojen järjestäminen.
 • Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutus)
 • Tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus
 • Kulutusseurannan tekeminen
 • Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta.
 • Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. irtain käyttöomaisuus, tarvikkeet).
 • Talkootarvikkeiden hankkiminen.

3.3 Kunnossapidon suunnittelu ja seuranta

 • Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet
 • Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivityksen teettäminen
 • Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen.
 • Yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä.
 • Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjauksien hoitaminen
 • Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi
 • Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen.
 • Korjaussuunnitelman laatiminen.

3.4 Korjaus- ja perusparannushankkeet

  Koko hanketta koskevat tehtävät

 • Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksenteko prosesssin läpivieminen
 • Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen

  Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen

 • Esiselvityksen teettäminen
 • Korjaustarvetutkimusten ja –tarkastusten teettäminen
 • Kuntotutkimuksen teettäminen
 • Teknisten selvitysten teettäminen
 • Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen.
 • Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen.

  Suunnitelmien laatiminen

 • Konsulttien kilpailuttaminen
 • Konsulttisopimusten laatiminen.
 • Suunnittelun ohjaus
 • Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (rakennusluvat)
 • Suunnittelukokouksiin osallistuminen.
 • Pöytäkirjojen laatiminen.

  Urakkakilpailut ja sopimukset

 • Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite).
 • Tarjouspyynnöistä huolehtiminen
 • Tarjousten pyytäminen
 • Tarjousvertailujen laatiminen.
 • Urakkaneuvotteluihin osallistuminen.
 • Urakkasopimusten laatiminen

  Työn toteutus ja valvonta

 • Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen.

 • Valvonta ja ohjaus
 • Maksuerien hyväksyminen

  Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

 • Vastaanottoon osallistuminen.
 • Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen.
 • Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen
 • Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen
© Aito Isännöinti Oy 2009
 
Aito Isännöinti Oy: Pohjantie 3 | 02100 Espoo | Puh. 010 440 6410
aitoisannointi@aitoisannointi.fi | www.aitoisannointi.fi
Etusivulle